STATUT UDRUGE STALNIH SUDSKIH TUMAČA

Statut u pdf formatu

Na temelju čl.13. Zakona o udrugama (Narodne Novine br. 74/14), Skupština Udruge stalnih sudskih tumača, na Sjednici održanoj u Hotelu Sheraton Zagreb, u Zagrebu  dana  29. kolovoza 2015. godine, donijela je

STATUT

UDRUGE STALNIH SUDSKIH TUMAČA

 

  1. OSNOVNE ODREDBE 

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; izgledu pečata; o  ciljevima i području(ima) djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi te o načinu osiguranja javnosti djelovanja Udruge; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima Udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja Skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora Udruge; prestanku postojanja Udruge; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Udruge te o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Udruge te drugim pitanjima od značaja za Udrugu.

Članak 2.

Udruga stalnih sudskih tumača ( u daljem tekstu Udruga) je udruga  dobrovoljno i slobodno udruženih stalnih sudskih tumača, samostalna, neprofitna i nestranačka. Udruga je osnovana u cilju promicanja, razvitka i unaprjeđenja kvalitete rada stalnih sudskih tumača.

 

II. NAZIV  I  SJEDIŠTE , ZASTUPANJE , OBLIK I SADRŽAJ PEČATA

Članak 3.

Naziv udruge je: Udruga stalnih sudskih tumača.

Skraćeni naziv udruge je: USST.

Sjedište Udruge je u Zagrebu.

Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

Članak 4.

USST je udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu u Zagrebu. 

Udrugu zastupa Predsjednik, Dopredsjednik i Tajnik. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

Članak 5.

 Udruga ima dva pečata.

Pečat udruge je: okruglog oblika promjera 3 cm s upisanim tekstom uz rub koji glasi: Udruga stalnih sudskih tumača – Zagreb - a po sredini pečata vodoravno upisan je skraćeni naziv Udruge: USST.

Ispod skraćenog naziva upisuje se broj 1 na jednom pečatu, a broj 2 na drugom pečatu.

Članak 6.

Udruga se može udružiti u saveze udruga i u međunarodne udruge.

Odluku o udruživanju donosi Skupština.

 

III. JAVNOST RADA

Članak 7.

Rad udruge je javan. Javnost rada Udruge ostvaruje se na načine utvrđene ovim Statutom, poimence:

-        pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način,

-        javnim priopćavanjem.

Članovi se o radu Udruge  obavještavaju dostavom pisanih materijala i/ili putem sjednica tijela Udruge.

Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu biti nazočni sjednicama tijela upravljanja udruge  i izvještavati javnost o radu tih tijela i Udruge.

 

 IV. CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJU I DJELATNOSTI  UDRUGE

Članak 8.

Djelovanje Udruge  temelji se na načelu neovisnosti i demokratskog ustroja,  što znači da samostalno utvrđuje svoje područje djelovanja, ciljeve i djelatnosti, svoj unutarnji ustroj, i samostalno obavlja djelatnosti, načelo slobodnog sudjelovanja u javnom životu.

 Ciljevi Udruge su promicanje, razvitak i unaprjeđenje kvalitete rada stalnih sudskih tumača.

Područje djelovanja Udruge sukladno ciljevima je stukovno povezivanje.

Djelatnosti Udruge su:

-strukovno povezivanje i stručno usavršavanje članova,
- organiziranje savjetovanja, predavanja, seminara, konferencija, tribina i drugih stručnih skupova o problematici rada,

- suradnja s drugim istovrsnim i sličnim udrugama i organizacijama u inozemstvu, te svim organizacijama koje podupiru rad Udruge,
- poticanje mladih stručnjaka na uključivanje u rad stalnih sudskih tumača,

- ostvarivanje stručne suradnje s domaćim i inozemnim strukovnim udrugama sudskih tumača,
- izdavanje stručne literature sukladno zakonu.

Gospodarske djelatnosti Udruge su organiziranje seminara i predavanja te izdavačka djelatnost sukladno Zakonu.

V. ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 9.

Članom Udruge može postati stalni sudski tumač koji prihvati Statut i opće akte Udruge.

Članak 10.

 Članovi se upisuju u popis članova koji vodi tajnik.

Popis članova vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu,osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, mail adresi i datumu prestanka članstva.

Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Članak 11.

Skupština Udruge određuje godišnji iznos članarine.

 

VI. PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI ČLANOVA I  STEGOVNA ODGOVORNOST

Članak 12.

Prava, obveze i odgovornosti članova su:

–        da biraju i budu birani u tijela Udruge,

–        da budu obaviješteni o radu Udruge i njezinih tijela te o materijalno-financijskom

poslovanju Udruge,

–        da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Udruge i njezinih tijela,

–        da se pridržavaju odredaba Statuta i drugih općih akata Udruge,

–        da redovito plaćanju članarinu,

–        da čuvaju i podižu ugled Udruge,

–        da čuvaju materijalna dobra i izvršavaju preuzete obveze.

Članak 13.

Članstvo u udruzi prestaje:

-        dragovoljnim istupom,

-        neplaćanjem članarine,

-        isključenjem,

-        prestankom djelovanja Udruge.

Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu.

Član Udruge može biti isključen iz članstva ako prekrši odredbe Statuta ili ugrozi interese Udruge ili prouzroči štetu Udruzi i njezinom članstvu.

Odluku o isključenju člana iz Udruge donosi Upravni odbor.

Isključeni član ima pravo u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge.

Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana, računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

 

VII. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 14.

Spor/sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova udruge

kojima članovi mogu slobodno raspolagati a koji utječe  na rad udruge u cjelini odnosno ako

se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa na sve članove.

 

Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova

udruge. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi Skupština.

Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

 

Odluka arbitražnog vijeća je konačna.

 

Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja udrugom temeljem kojih  se

podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni

član najprije se obraća udruzi da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog

vijeća, udruga podnosi  nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s

odlukom arbitražnog vijeća.

 

VIII. TIJELA UDRUGE

Članak 15.

Tijela udruge su:

-        Skupština

-        Predsjednik

-        Dopredsjednik

-        Tajnik

-        Upravni odbor

-        Nadzorni odbor

SKUPŠTINA

Članak 16.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni članovi Udruge.

Članak 17.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine.

Sjednice Skupštine saziva Predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu.

U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice te dan i mjesto održavanja sjednice.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Udruge ili Nadzorni odbor.

U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.

 Ako Predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka, sazvat će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda te mjesto i dan održavanja sjednice).

 U slučaju isteka mandata tijelima Udruge, sjednicu Skupštine saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar članova prije isteka mandata tijelima Udruge ili najmanje tri člana koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima Udruge.

Članak 18.

Skupštini predsjedava Predsjednik Udruge. U odsutnosti Predsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.

O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 19.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.

Ukoliko u dogovoreno vrijeme za održavanje sjednice Skupštine nije nazočna natpolovična većina svih članova, čeka se 30 minuta na dolazak članova. Po isteku vremena od 30 minuta, pravovaljane odluke donose se većinom glasova nazočnih članova. 

Skupština Udruge može razriješiti Upravni odbor i predsjednika Udruge i prije isteka vremena na koje su izabrani ukoliko prekorače svoja ovlaštenja ili ne izvršavaju savjesno povjerene obveze. Ukoliko Skupština Udruge razrješava sve članove Upravnog odbora, Skupština Udruge tada bira nove s punim mandatom, a ukoliko razrješava pojedine članove Upravnog odbora, Skupština Udruge bira nove članove Upravnog odbora na vrijeme do isteka mandata u čiji su sastav Upravnog odbora birani.

Na prijedlog najmanje dva člana Skupštine razmatra se i glasuje o opozivu s dužnosti člana Upravnog odbora. Glasovanje će se izvršiti na Sjednici skupštine i u skladu s odredbama članka 19. Statuta.

Članak 20.

Skupština udruge:

-        utvrđuje politiku razvitka Udruge,

-        donosi i mijenja Statut Udruge,

-      usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu

-   usvaja godišnje financijsko izvješće,

-        donosi druge akte i odluke vezane za rad Udruge,

-        bira i razrješuje dužnosti Predsjednika, Dopredsjednika i Tajnika Udruge,

-        bira i razrješuje dužnosti članove Upravnog i Nadzornog odbora,

-        razmatra i usvaja izvješća o radu Udruge,

-        daje smjernice za rad Udruge,

-        odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Udruge,

-        odlučuje o prestanku rada Udruge i raspodjeli imovine u slučaju prestanka djelovanja

-        obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom

PREDSJEDNIK

Članak 21.

Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednik Udruge.

Predsjednika Udruge bira Skupština Udruge na mandat od 4 (četiri) godine s time da može biti biran više puta zaredom.

Predsjednik Udruge ujedno je i predsjednik Skupštine i predsjednik Upravnog odbora.

Članak 22.

Predsjednik:

-        zastupa Udrugu,

-        saziva Skupštinu Udruge,

-        odgovara za zakonitost rada Udruge,

-        rukovodi radom Skupštine Udruge,

-        upravlja imovinom Udruge,

-        imenuje komisije i slična tijela prema potrebi te im određuje zadatke,

-        obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge

-        odlučuje o primanju u članstvo novih članova Udruge.

Članak 23.

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge.

Predsjednik podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće o svom radu. 

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje Dopredsjednik. Mandat Dopredsjednika traje 4 (četiri) godine s time da može biti biran više puta zaredom.

TAJNIK 

Članak 24.

Tajnika Udruge bira i imenuje Skupština na mandat od 4 (četiri) godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Udruzi.

Tajnik Udruge vodi popis članova.

Tajnik može biti imenovan više puta zaredom.

Članak 25.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge Skupština ili Predsjednik mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela.

Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

UPRAVNI ODBOR

Članak 26.

Upravni odbor čine: predsjednik, dopredsjednik i tajnik. Članove Upravnog odbora bira Skupština na vrijeme od 4 (četiri) godine s time da mogu biti birani ponovno.

U slučaju da nekom od članova iz bilo kojeg razloga prestane članstvo u Udruzi, a time i mandat u Upravnom odboru, ostali članovi Upravnog odbora predložit će drugog člana kojeg bira Skupština.

Upravni odbor:

-        odlučuje o promjeni adrese sjedišta Udruge,

-        utvrđuje prijedlog Statuta i njegovih izmjena i dopuna,

-        utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada,

-        brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge,

-        odlučuje o korištenju imovine Udruge,

-        podnosi izvješće o radu Udruge Skupštini Udruge,

-        imenuje komisije i slična tijela prema potrebi te im određuje zadatke,

-        brine o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Udruge,

-        vodi materijalno i financijsko poslovanje Udruge,

-        donosi odluke o isključenju člana iz Udruge,

-        obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge.

Upravni odbor i svaki njegov član odgovara za svoj rad Skupštini.

Svaki član Upravnog odbora može zatražiti svoje razrješenje prije isteka mandata na koji je izabran, s time da je dužan obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju.

Skupština je dužna donijeti odluku o zahtjevu na prvoj sjednici.

Sjednice Upravnog odbora održavaju se prema potrebi. Sjednica se može održati ukoliko je nazočna većina članova Upravnog odbora, a pravovaljane odluke donose se većinom nazočnih članova Upravnog odbora.

NADZORNI ODBOR

Članak 27.

Nadzorni odbor ima 3 (tri) člana koje bira Skupština Udruge na vrijeme od 4 (četiri) godine s time da mogu biti birani ponovno.

U slučaju da nekom od članova iz bilo kojeg razloga prestane članstvo u Udruzi, a time i mandat u Nadzornom odboru, ostali članovi Nadzornog odbora predložit će drugog člana kojeg bira Skupština.

Predsjednika Nadzornog odbora biraju članovi između sebe. Predsjednik Nadzornog odbora rukovodi radom Odbora, saziva sjednice te obavlja druge poslove koje mu povjeri Skupština ili Odbor. 

Nadzorni odbor razmatra i nadzire:

-          primjenu odredaba Statuta USST-a,

-          ostvarivanje odluka, zaključaka i drugih općih akata Udruge,

-          financijsko poslovanje i korištenje imovine Udruge,

-          obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština. 

Članovi Nadzornog odbora za svoj rad odgovaraju Skupštini USST-a.

Svaki član Nadzornog odbora može zatražiti svoje razrješenje prije isteka mandata na koji je izabran, s time da je dužan obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju.

Skupština je dužna donijeti odluku o zahtjevu na prvoj sjednici. 

Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi. Sjednica se može održati ukoliko je nazočna većina članova Nadzornog odbora, a pravovaljane odluke donose se većinom nazočnih članova Nadzornog odbora.

Članak 28.

Nadzorni odbor ovlašten je zatražiti uvid u dokumentaciju o radu i poslovanju Udruge. Upravni odbor i svaki član Udruge dužan je bez odgađanja omogućiti uvid u zatraženu dokumentaciju i dati tražene obavijesti.

 

Članovi Nadzornog odbora mogu nazočiti sjednicama Upravnog odbora, ali bez prava odlučivanja. 

Nadzorni odbor može zatražiti sazivanje sjednice Upravnog odbora i Skupštine ako utvrdi nepravilnosti u financijskom ili drugom poslovanju Udruge.

 

IX. IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

Članak 29.

Imovinu Udruge čine:

-        novčana sredstva,

-        pokretne stvari,

-        nekretnine,

-        druga imovinska prava.

Članak 30.

Udruga stječe imovinu:

-        od članarine,

-        od dobrovoljnih priloga i darova,

-        od dotacija iz proračuna,

-        od sredstava dobivenih od međunarodnih organizacija koje podupiru rad i djelovanje Udruge,

-        od obavljanja gospodarske djelatnosti,

-        iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Članak 31.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Upravni odbor Udruge podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

 

X. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 32.

Udruga prestaje postojati u slučajevima predviđenim zakonom.

Odluku o prestanku djelovanja donosi Skupština Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Udruge.

U slučaju prestanka djelovanja, imovina Udruge predaje se udruzi, ustanovi ili zakladi istih ili sličnih ciljeva temeljem odluke Skupštine.

Članak 33.

Likvidatora Udruge  imenuje i opoziva Upravni odbor.

Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

 

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 34.

Statut je najviši opći akt Udruge  i s njim moraju biti usklađeni svi ostali opći akti Udruge.

Njegove izmjene i dopune donosi Skupština.

 

Članak 35.

 

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.

Tumačenje drugih akata Udruge daje Predsjednik Udruge.

 

Članak 36.

Sva unutarnja pitanja Udruge kao i druga pitanja koja nisu uređena Statutom, a zahtijevaju podrobnu razradu, bit će uređena općim aktima koje donosi Skupština Udruge.

Ovaj Statut stupa na snagu  i primjenjuje  se danom donošenja, od strane Skupštine, čime prestaje važiti Statut Udruge od 24. listopada 2014. godine.

                              

U Zagrebu, 29. kolovoza 2015. godine.

                                                                                                Predsjednica Udruge

                                                                                               Zdenka Pavlović Gečević, prof.