Kodeks profesionalne etike

Na temelju članka 12. Statuta Udruge stalnih sudskih tumača, Skupština Udruge na sjednici održanoj 06. ožujka 2010. godine donosi

KODEKS PROFESIONALNE ETIKE
ČLANOVA UDRUGE STALNIH SUDSKIH TUMAČA

I. OPĆA NAČELA

1. Kodeks profesionalne etike članova Udruge stalnih sudskih tumača (dalje u tekstu: Kodeks) utvrđuje načela i pravila ponašanja članova, stalnih sudskih tumača.
2. Članovi Udruge stalnih sudskih tumača (dalje u tekstu Član /Članovi USST-a) dužni su se pridržavati načela i pravila Kodeksa radi očuvanja dostojanstva i ugleda struke stalnih sudskih tumača.
3. U svim svojim radnjama članovi su dužni pridržavati se svečane prisege koju daju i potpisuju prije početka obavljanja djelatnosti.
4.  Članovi su dužni savjesno i nepristrano izvršavati preuzete obveze, te svojim radom i ponašanjem učvrstiti povjerenje svoje stranke, pravosudnih i drugih tijela za koje obavljaju  preuzete obveze.

II. DUŽNOST ČUVANJA POSLOVNE TAJNE

5. Kao poslovnu tajnu član je dužan čuvati sve podatke koji su mu povjereni prilikom obavljanja njegovih poslova.
6. Poslovnom tajnom smatraju se svi podaci koje stranka povjeri stalnom sudskom tumaču prilikom izvršavanja preuzete obveze.
7. Nepoštivanje pravila o dužnosti čuvanja poslovne tajne predstavlja grubo kršenje Kodeksa profesionalne etike.

III. ODNOS PREMA STRANCI

8. Član samostalno odlučuje o preuzimanju obveze tumačenja. Zbog preopterećenosti ili nemogućnosti izvršenja posla u traženom roku član može odbiti preuzimanje obveza vezano za isti.
9. Prilikom preuzimanja poslova član ne smije ugroziti pravodobnost, stručnost i savjesnost obavljanja svoje dužnosti.
10. Ako iz opravdanih razloga član nije u mogućnosti izvršiti preuzeti posao ili preuzeti posao izvršiti na vrijeme, dužan je o tome izvijestiti stranku u najkraćem mogućem roku kako se stranci zbog otkazivanja ili pomicanja roka ne bi prouzročila šteta.
11. Član je dužan preuzetu obvezu obaviti stručno, savjesno i u dogovorenom roku.

IV. ODNOS PREMA DRUGIM STALNIM SUDSKIM TUMAČIMA  

12. Kodeks profesionalne etike nalaže kolegijalnost i lojalnost među stalnim sudskim tumačima.
13. Neutemeljeni usmeni i/ili pisani napadi na kolegu predstavljaju grubu povredu Kodeksa profesionalne etike.
14. Član ne smije obračunavati svoje radove po nižoj tarifi od one utvrđene Pravilnikom o stalnim sudskim tumačima.
15. Član ne smije ugroziti ugled i dostojanstvo struke, kolega i USST-a.
16. Član se obvezuje na čuvanje i podizanje ugleda USST-a s ciljem promicanja struke stalnog sudskog tumača.

V. STUPANJE NA SNAGU

17. Kodeks profesionalne etike članova Udruge stalnih sudskih tumača stupa na snagu danom njegova donošenja.