Kako postati stalni sudski tumač

NAPOMENA: Obrazac zahtjeva i sve informacije vezano za imenovanje stalnih sudskih tumača objavljeni su na mrežnoj stranici Ministarstva pravosudja, uprave i digitalne transformacije te isto možete pronaći putem poveznice: https://mpu.gov.hr/stalni-sudski-tumaci/26654

 

(KAKO POSTATI STALNI SUDSKI TUMAČ (NN 88/08, 119/08))

Stalne sudske tumače imenuje predsjednik Županijskog ili Trgovačkog suda i ovlašteni su, na zahtjev suda, državnog tijela, pravne ili fizičke osobe, u usmenom ili pisanom obliku prevoditi tekst unutar jezične kombinacije za koju su imenovani.
Prije imenovanja stalnim sudskim tumačem, kandidat mora zadovoljiti sljedeće uvjete:

 

  • Opći uvjeti propisani za prijam u državnu službu
  • Završen sveučilišni diplomski studij
  • Znanje hrvatskog i stranog jezika (međunarodna svjedodžba priznatog ispita o poznavanju jezika – C2 razina prema Europskom referentnom okviru ili diploma sveučilišnog diplomskog studija filološkog smjera)
  • Položen ispit o poznavanju ustrojstva sudbene vlasti, državne uprave i pravnog nazivlja (ispit se polaže pri nadležnom Županijskom ili Trgovačkom sudu)
  • Obavljena stručna obuka pri strukovnoj udruzi stalnih sudskih tumača

 

Postupak za imenovanje stalnih sudskih tumača započinje zahtjevom koji se podnosi predsjedniku županijskog ili trgovačkog suda nadležnog prema mjestu prebivališta ili boravišta podnositelja zahtjeva. Zahtjevu se prilaže životopis, dokaz o državljanstvu, potvrda o nekažnjavanju, dokaz o školskoj spremi i znanju jezika. Prije odlučivanja o zahtjevu predsjednik suda upućuje kandidata na ispit o poznavanju ustrojstva sudbene vlasti, državne uprave i pravnog nazivlja. Kandidat za stalnog sudskog tumača koji je diplomirani pravnik ne podliježe provjeri znanja, kao ni osoba koja je već imenovana za stalnog sudskog tumača za neki drugi jezik. Nakon uspješno položenog ispita, predsjednik suda upućuje kandidata na stručnu obuku u jednu od strukovnih udruga stalnih sudskih tumača.

Stručna obuka kandidata za stalne sudske tumače obavlja se prema programu koji donose strukovne udruge stalnih sudskih tumača, a odobrava ih Ministarstvo pravosuđa. Obuka može trajati najdulje dva mjeseca. Nakon obavljene obuke, predsjednik odgovarajućeg županijskog, odnosno trgovačkog suda o zahtjevu odlučuje rješenjem.

Ukoliko kandidat ispunjava sve uvjete, zadovolji na provjeri znanja i obavi stručnu praksu, predsjednik suda donosi rješenje o imenovanju stalnog sudskog tumača. Stalni sudski tumač imenuje se na vrijeme od četiri godine (nakon proteka vremena na koje je imenovan, stalni sudski tumač može biti ponovno imenovan na vrijeme od četiri godine).

Osoba imenovana za stalnog sudskog tumača daje prisegu pred predsjednikom županijskog odnosno trgovačkog suda da će dužnost stalnog sudskog tumača obavljati stručno, savjesno i po svom najboljem znanju.

Stalni sudski tumač dužan je izraditi pečat i voditi evidenciju o svom radu u obliku knjige pod nazivom „Dnevnik prijevoda i ovjera“.