Pravilnik o članstvu

Na temelju članka 12. Statuta Udruge stalnih sudskih tumača, Skupština udruge na sjednici održanoj 06. ožujka 2010. donosi

PRAVILNIK O ČLANSTVU

Opći uvjeti
        
Članak 1.

Članstvo u Udruzi može biti redovno i počasno.

Redovnim članom Udruge može postati stalni sudski tumač koji prihvati Statut, Kodeks profesionalne etike Udruge te Pravilnik o članstvu.

Počasnim članom mogu postati državljani Republike Hrvatske i strani državljani koji su svojim djelovanjem doprinijeli razvoju i ugledu Udruge.

Prijam stalnih sudskih tumača u redovno članstvo

Članak 2.

Za prijam u redovno članstvo imenovanih stalnih sudskih tumača, kandidat dostavlja popunjenu Pristupnicu stalnog sudskog tumača, presliku Rješenja o imenovanju i dokaz o uplaćenoj upisnini i članarini.

Naknada za upisninu i članarinu određuje se posebnom Odlukom za svaku godinu.

Odluku o učlanjenju donosi Upravni odbor. Članu se izdaje iskaznica o članstvu u Udruzi.
Iskaznicu potpisuje Predsjednik Udruge.

Prijam u redovno i počasno članstvo

Članak 3.

Odluku o prijamu u redovno članstvo donosi Upravni odbor po primitku zahtjeva kandidata za prijam u članstvo Udruge.

Odluku o prijamu u počasno članstvo donosi Skupština na prijedlog Predsjednika Udruge.

Odbijanje zahtjeva za učlanjenje

Članak 4.

Skupština će odbiti zahtjev za učlanjenje kandidata koji ne ispunjava uvjete za prijam u članstvo Udruge.

Protiv Odluke iz prethodnog stavka podnositelj zahtjeva ima pravo podnošenja žalbe Skupštini Udruge u roku od 15 dana od dana uručenja Odluke. Odluka o žalbi koju donese Skupština konačna je.

Evidencija o članovima

Članak 5.

Evidenciju o članovima vodi tajnik Udruge.

Evidencija o članovima sadržava sljedeće podatke:

- ime i prezime,
- OIB,
- broj osobne iskaznice,
- dan, mjesec i godina rođenja,
- mjesto rođenja,
- adresa prebivališta (odnosno boravišta, ukoliko se ista razlikuje od prebivališta),
- broj telefona, telefaksa, e-mail adresu,
- godina prvog imenovanja,
- Županijski/Trgovački sud,
- broj aktualnog Rješenja o imenovanju stalnog sudskog tumača,
- naznaka jezika i područje tumačenja,
- broj Odluke o prijamu u članstvo.


Praćenje rada stalnih sudskih tumača

Članak 6.

U svrhu praćenja rada članova Udruge, Skupština Udruge utemeljuje na rok od dvije godine tročlano Povjerenstvo za praćenje rada stalnih sudskih tumača.

Povjerenstvo ima pravo uvida u Dnevnik prijevoda i ovjera svojih članova, a svaki je član dužan surađivati s Povjerenstvom te na zahtjev dostaviti sve podatke i dokumente neophodne za rad Povjerenstva.

Zapisnik i suspenzija

Članak 7.

Povjerenstvo o svom radu sastavlja zapisnik koji sadrži sljedeće podatke: ime i prezime stalnog sudskog tumača, naslov prevedene isprave, mišljenje Povjerenstva doneseno većinom glasova ukupnog broja članova te datum i potpise članova Povjerenstva. Zapisniku se prilažu preslike pregledanih pisanih radova. Povjerenstvo dostavlja zapisnik Predsjedniku Udruge.

Ako Povjerenstvo pregledom uradaka utvrdi nepravilnosti u radu, odnosno neprofesionalnost rada stalnoga sudskog tumača, Predsjednik Udruge može, sukladno Statutu Udruge, do naredne Skupštine suspendirati dotičnog člana.

Za vrijeme trajanja suspenzije, suspendirani član ne smije se koristiti pravima i obvezama članova Udruge.

Stupanje na snagu

Članak 8.

Ovaj Pravilnik o članstvu stupa na snagu danom njegova donošenja.